כלל חברה לביטוח בע"מ משמשת כחברת הביטוח אשר מנפיקה את הכיסוי הביטוחי בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאי הפוליסה המצורפות בקישור הבא

שוונג אירועי ספורט בע"מ איננה סוכן ביטוח, החברה עוסק בארגון אירועי ספורט ולעניין הביטוח משמשת כ-"בעל הפוליסה" הקבוצתית.

ניגשים לעמוד תביעות ביטוח
קוראים בעיון וממלאים את המסמכים המצורפים ושולחים לכלל חברה לביטוח לפי הפרטים המצורפים.

יש לבדוק עם מפיקי האירוע האם נדרש ביטוח ואם וככל שנדרש ביטוח, יש לבדוק איתם האם הביטוח הנ"ל מספק את מארגני האירוע.

בפוליסה הרגילה:

הכיסוי חל רק על מקרה ביטוח שאירע למבוטח בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. "שטחים מוחזקים" לצורך פוליסה זו הינם שטח C וכן שטחי יישובים ישראלים ושטחי בסיסים ו/או עמדות צה"ל המצויים בשטח B.
למען הסר ספק שטח A לא נכלל בגבולות הטריטוריאלים לצורך פוליסה זו.
על אף האמור, פוליסה זו תחול, גם בתחומי האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995.
בחו"ל – אין כיסוי.

בפוליסה עבורה נרכשה הרחבה עבור כיסוי לחו"ל:

מוסכם ומוצהר בזה כי ספורטאי ישראלי רשאי לרכוש הרחבה לאירועי ספורט אשר מתקיימים בחו"ל, בתוספת פרמיה כמפורט להלן, כך שהביטוח יורחב לכלול גם מקרה ביטוח שיתרחש בעת השתתפותו של המבוטח באירוע ספורט בחו"ל.
בעת רכישת הרחבה זו, תורחב הגדרת גבולות טריטוריאליים המפורטת בסעיף 20.1 בפרק א' לפוליסה ותהיה: כל העולם, למעט מדינות עמן נמצאת מדינת ישראל במצב מלחמה ולמעט שטחי האוטונומיה.

מודגש בזאת כי כל תובענה בגין ו/או בקשר לפוליסה ו/או לפוליסת בתי עסק, תוגש ותידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל, ועל פי החוק הישראלי בלבד
1. כיסוי זה יתאפשר לרכישה רק למבוטחים אשר בוטחו במסלול השנתי .
2. כיסוי זה מוגבל לרכישה עד 4 פעמים בתקופת הביטוח של המבוטח.
3. הכיסוי כפוף לימי המתנה / השתתפות עצמית המפורטים ביחס לכיסויים הבסיסים בפוליסה אלא אם נאמר במפורש אחרת.
4. על הלקוח לעדכן מראש על מועדי נסיעתו למטרות אימונים או תחרות.

מודגש כי כיסוי זה לא יכלול תאונה שאינה קשורה ישירות לאירוע הספורט בחו"ל או אינה קשורה לאימונים בחו"ל לקראת אירוע הספורט, לרבות תאונה בדרכו הישירה של המבוטח אל או מאת האתר או המקום בו מתקיימת פעילות הספורט או האימון.

יש לציין כי ההרחבה היא בתוספת תשלום של 190\140 ₪ (בהתאם לגיל המבוטח) עד 4 ימים רצופים.
החל מהיום החמישי יש תוספת תשלום של 50 ₪ ליום. מקסימום 7 ימים ברצף.

מתי לא?
מובהר בזאת שתאונת דרכים במסגרת אימון אישי ו/או שאינה במסגרת תחרות אינה מכוסה במסגרת פוליסה זו

מתי כן?
הכיסוי מורחב לכסות גם פעילות שאינה מסוג זה (תחרויות) שאינה תחרותית ואינה במסגרת בעל הפוליסה, משמע אימונים כיחיד או כקבוצה.

  • כיסוי עבור ילדים עד גיל 13 מותנה בכך שיתקיימו במסלול מוגדר ותחת השגחה
  • גיל המבוטחים – הפוליסה בתוקף למבוטחים מגיל 5 עד גיל 75 (כולל)

הפוליסה הורחבה לכסות תאונת דרכים שארעה במסגרת פעילות ספורטיבית תחרותית שאורגנה ע"י בעל הפוליסה.

לא ניתן לבטל ביטוח יומי או ביטוח שנתי לאחר הרכישה ובכפוף לחוק הגנת הצרכן

הפוליסה מורחבת למתן כיסוי צד ג' כתוצאה מפגיעתו של ספורטאי אחד בספורטאי אחר, במהלך ותוך כדי פעילות הספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי בעל הפוליסה ו/או מטעמו, כפוף לגבול האחריות הנקוב להלן:

גבול אחריות למקרה עד לסך של 300,000 ₪.

גבול אחריות לכל תקופת הביטוח עד לסך של 600,000 ₪.

בגין מקרה ביטוח המכוסה על פי הרחבה זו יישא המבוטח השתתפות עצמית בסך של 4,000 ₪.

הרחבה זו כפופה לפרק 7 בפוליסת "מטריה – פוליסה משולבת לבית העסק " מהדורת ספטמבר 2016.
[פוליסה משולבת לבתי עסק-הרחבת צד שלישי 2020]

הפוליסה מורחבת למתן כיסוי צד ג' לרכוש למקרה ביטוח שאירע במהלך התחרויות המאורגנות  ע"י שוונג אירועי ספורט בע"מ ו/או איגוד הטריאתלון ו/או איגוד האופניים ו/או מארגנים אחרים

בגבול אחריות למקרה ולתקופת הביטוח עד לסך של 50,000 ₪.

המבוטח יישא בדמי השתתפות עצמית בסך של 2200 ₪  בגין מקרה ביטוח המכוסה על פי הרחבה זו.

ניתן אם האירוע לטובתו הביטוח החד יומי נרכש עדיין לא התקיים
יש לפנות באימייל ל-[email protected] עם פרטי ההזמנה של הביטוח החד יומי והבקשה לשדרוג

ניתן לחפש את שמכם – בקישור הבא